Galician Spain - November 2009

Spanish Ham
Spanish Ham
Glenn Kaufmann